Самоврядування

Громадяни демократичного суспільства мають можливість вступати до численних недер­жавних організацій, асоціацій і добровільних груп. За Законом України «Про об'єднання грома­дян», громадською організацією є об'єднання громадян для задо­волення та захисту своїх законних соціальних, економічних, твор­чих, вікових, національно-куль­турних, спортивних та інших ін­тересів. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»: «... молодіжні громадські ор­ганізації — об'єднання громадян, віком від 14 до 28 років, метою яких є здійснення і захист своїх за­конних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спіль­них інтересів», — сюди й відно­сяться органи учнівського самов­рядування, «... дитячі громадські організації — об'єднання грома­дян, віком від 6 до 18 років, ме­тою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та за­хист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать за­конодавству, та соціальне став­лення як рівноправних членів су­спільства». Такі об'єднання дають змогу молоді брати активну участь у суспільному житті, висловлю­вати свою громадянську позицію та здійснювати істотний вплив у справах своїх співтовариств.

Самоврядування у гімназії — це особливий спосіб організації життя здобувачів освіти, який реалізується у залученні всіх його членів до планування, організації та контролю за освітньою та іншими видами діяльності.

Шкільне об’єднання класних спілок «Співдружність» — орган учнівського самов­рядування гімназії №17 м. Кам’янського , здійснює свою діяльність від­повідно до Конституції України, Конвенції про права дитини, за­конів України «Про загальну середню освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації» та Статуту учнівського об’єднання .

Учнівське самоврядування об’єднує дві  дитячі організації – 1-4 кл. «Веселкова країна» та 5-9 кл «Первоцвіт».

«Веселкова країна» - громадське, створене на добровільних засадах, учнівське об’єднання дітей. До об’єднання входять учнів 1-4 класів. Вік - 6-10 років.

Основа співдружності – первинні учнівські колективи. Кожний клас – загін, який має свою назву, девіз, емблему, пісню. Загін поділяється на групи, екіпажі, ланки. Керує колективом капітан, командир, лідер.

Учнівське товариство визначає своєю метою захист прав та інтересів здобувачів освіти, об’єднання зусиль для добрих і корисних справ, розвиток здібностей і діє відповідно до вимог Декларації прав людини, Конвенції про права дитини.

У «Веселковій країні »діють закони:  доброти ,ввічливості, честі та любові до рідних, близьких людей; взаємодопомоги; повага до себе та оточуючих; повага до національних традицій, вивчення історії України; розвиток своїх здібностей і талантів; навчання і праця, спорт і здоров’я – крокують поруч. Протягом навчального року весельчата  працюють за наступними напрямками:Моя родина –Україна (народознавство, краєзнавство), подорожують  до країни прекрасного( розвиток та розкриття своїх здібностей і талантів), зростають  розумними та працелюбними ( подорож до країни «Помагайко»), зростають  сильними, міцними, здоровими( подорож до Котигорошка).

Керує роботою дитячого об’єднання Велика Рада шкільного  об’єднання. У структурі загальношкільної Ради  учнівського самоврядування є сектор «Добрих справ».

До учнівського об’єднання «Первоцвіт» входять учні 5-9 класів.

Учнівське об’єднання працює під девізом «Ми зовсім юні, нам треба жити, край отчий любити, добро боронити і виростати, щоб нашій державі опорою стати».

Організація має Статут, символіку  та положення прийняті та затверджені  конференцією учнівського об’єднання та педаго­гічною радою школи 6 вересня 2010 року, а саме: Положення про символіку, про виборчу комісію, про відзнаки, заохочення , орієнтовне положення про проведення загальношкільного конкурсу на звання «Зразковий клас» та «Найкращий черговий клас», Положення про черговий клас. В своїй роботі учнівське об’єднання керується Угодою про співпрацю між учнями ,педагогами та батьками.

Основний орган самоврядування — рада: голова, командири класних осередків та  члени ради. Класні колективи, що входять до учнівського об’єднання «Первоцвіт»  у класних куточках та стенді учнівського самоврядування  мають рейтинг змагань, за яким і ведеться підрахунок. При підбитті підсумків змагань враховуються санітарний стан класу, відвідування, наявність класі порушників дисципліни та інші фактори. Оцінка рейтингу за даними критеріями виставляється за 5-бальною системою.

Учнівське об’єднання "Первоцвіт" це об’єднання:

П - передових

Е - енергійних

Р -  роботящих

В - ввічливих

О - організованих

Ц - цивілізованих

В – відданих  справі

І - Інтелігентних

Т – товариських

Учнівські об'єднання  —  учні  класів, об'єднані за віковими особливос­тями та інтересами.

Вищим органом учнівського самоврядування є Конференція шкільного ак­тиву — зібрання всіх школярів-активістів учнівських об'єднань для вирішення питань шкільного життя, форма прийняття рішень із питань, що належать до відома учнівського самоврядування шля­хом прямого голосування.

Представницьким органом шкільного самоврядування — виборчий орган (рада об’єднання ), який складається з учнів-активістів і відповідно до положення наді­ляється правом представляти інте­реси учнів класів за учнівськими осередками, приймати від їх­нього імені рішення.

Учнівське самовряду­вання гімназії - це гарантоване Стату­том школи право та реальна здат­ність учнів школи чи учнівських об'єднань самостійно або під від­повідальність органів та посадових осіб шкільного самоврядування здійснювати учнівськими колек­тивами вирішення питань шкіль­ного життя в межах Положення. Учнівське самовряду­вання здійснюється учнівськими об'єднаннями як безпосередньо, так і через Раду  та його ви­конавчі органи, що представляють спільні інтереси учнів школи.

    Учнівське об’єднання у своїй роботі спирається на наступні принципи : демократизму, гласності, колективності, підзвітності та відповідаль­ності перед учнівськими об'єднан­нями їхніх органів (Ради та посадових осіб (Голови, ко­мандирів класів, голів секторів), організаційної самостій­ності, підтримки адміністрації гімназії та педагогів.

Система учнівського самов­рядування включає: Конференцію шкільного активу, Раду об’єднання (ко­мандири класів, голови сек­торів),Голів учнівського об’єднання, класне самоврядування, вчителів –кураторів.

Конференція шкільного активу є формою вирішення учнівським колективом питань шкільного життя, окрім тих, що відносяться до відання адміністрації гімназії. Члени учнівського самоврядування є активними учасниками всіх заходів  які відбуваються у гімназії : шкільні олімпіади, конкурси, виступи агітбригад, участь у міських конкурсах тощо.

    Учнівська Рада  об’єднання або Рада об’єднання — представни­цький орган учнівського самовря­дування, що представляє спільні інтереси учнівських об'єднань, виступає від їхнього імені та в їх­ніх інтересах.

    Члени ради об’єднання обира­ються на початку навчального року строком на один навчаль­ний рік відкритим голосуванням на зборах учнівських колективів. Членом Ради об’єднання може бути учень віком 10 років, який є активним учасником шкільного життя. Члени учнівського об’єднання ведуть свою діяльність у вільний від навчання час.

Засідання учнівської ради проходять відкрито, на них запрошуються адміністрація гімназії та класні керівники. Члени учнівського об’єднання мають право вільного висловлення.

Керує роботою учнівського об’єднання Голова учнівського об’єднання  Голова учнівського об’єднання,  який обирається учнями 5 –9 класів шляхом таємного голосування строком на один навчальний рік.

    Голова учнівського об’єднання є голо­вною посадовою особою учнівського об’єднання, є головою шкільного уч­нівського колективу і виступає від його імені, відповідає за його роботу і контролює виконання прийнятих рішень.

      Самоврядування в учнівських колективах 5-9-х класів визначається загальними зборами класного колективу відкритим го­лосуванням. Класні колективи здійсню­ють зв'язок із учнівським  об’єднанням через командирів класів та інших, членів об’єднання . Колективним орган учнівського самоврядування в класі — класні збори, що проводяться не рідше одного разу на півріччя.

Основні завданнями уч­нівського самоврядування є:

-         забезпечення можливості учням брати участь у плануванні та реалізації освітнього процесу;

-         налагодження співробітниц­тва з педагогічним колективом, адміністрацією та батьківською громадою школи;

-         забезпечення та захист прав та інтересів школярів;

-  забезпечення виконання уч­нями своїх обов'язків;

-  підготовка та участь у прове­денні предметних олімпіад, кон­курсів, творчих та різноманітних тематичних вечорів та вечорів від­починку;

-  організація порядку в гімназії та контроль за чергуванням;

- сприяння створенню широ­кого діапазону умов для здобуття якісної освіти кожним учнем;

-         формування гідного грома­дянина України на основі загаль­нолюдської моралі, національної культури, традицій та духовності українського народу

Учнівське об’єднання «Первоцвіт» працює за наступними напрямками :

-         навчально - пізнавальна діяльність (Учбовий сектор здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ста­новлення до навчання; організовує консультаційну до­помогу з предметів; бере участь у проведенні пред­метних тижнів, місячників, олім­піад, конкурсів; веде боротьбу із пропусками уро­ків; збирає і систематизує інформацію про стан успішності у кожному класі, залучення школярів до підготовки та проведення інтелектуальних програм та конкурсів);

-         правова діяльність  (Сектор права і порядку проводить бесіди з дітьми з пи­тань організації здорового способу життя; проводить індивідуальні бесіди з дітьми, схильними до право­порушень; здійснює разом з учнями заходи, спря­мовані на залучення підлітків, схильних до правопорушень, до роботи в органах учнівського са­моврядування; збирає інформацію на засідання учнівської ради з питань право­вої освіти і виховання; захищає права, інтереси учнів;

формує банк даних про дітей, схильних до правопорушень, про­водить з ними бесіди, подає ін­формацію про них на засідання учнівської ради; організовує чергування учнів під час проведення свят, масових за­ходів, вечорів відпочинку);

- художньо-естетична діяльність  (Сектор дозвілля Сприяння естетичному та культурно-духовному розвитку кожного учня; формування естетичних смаків, прищеплення любові до прекрасного і бажання внести свій вкладу розвиток культурних надбань народу; сприяння активній участі школярів у роботі різноманітних гуртків, секцій; виявлення талантів та задатків учнів; організація змістовного дозвілля дітей і молоді з урахуванням їхніх інтересів; залучення дітей та підлітків на основі ініціативи до підготовки та проведення творчих справ, дозвільних програм);

-  формування комунікативних навичок та вмінь цивілізованого обміну інформацією (Інформаційний сектор вивчає громадську думку про шкільне життя; створює  банк даних про життєдіяльність класних колективів; висвітлює діяльності центрів та комісій учнівського об’єднання та  видатних подій шкільного життя);

- формування активної громадянської позиції (Пошуковий центр організовує пошукову  роботу  на мікрорайоні школи з метою виявлення цікавих подій з життя району, міста, гімназії; одним із видів роботи сектору є волон­терський рух, що включає надання допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, ветеранам, дітям війни тощо .

- Одним із напрямків роботи є робота  з молодшими школярами ( сектор «Добрих справ» організовує   роботу об’єднання учнів 1-4 класів «Веселкова країна».

Члени учнівської ради об’єднання спрямовують свою роботу на підвищення якості навчання, реалізацію вимог режиму гімназії, організацію позакласної виховної роботи, на розвиток ініціативи і творчої самодіяльності учнів, реалізацію їх прав і обов'язків. Голови секторів є відповідальними за певний напрям роботи . Виконавчий орган (Рада об’єднання) проводить засідання один раз на місяць, голови секторів класних осередків, лідери класних осередків-раз на два тижні. Свою роботу виконавчий орган планує на рік або півріччя . Планується  робота: секторів ,засідань ради об’єднання, шкільні та позашкільні заходи, навчання активу.

У планах роботи враховують обов'язкові справи, традиційні тощо.

Під час організації масштабних та епізодичних справ можуть бути поєднані зусилля постійних органів самоврядування з тимчасовими .

Колективним органом самоврядування в класі є збори колективу класу — впливовий чинник зміцнення дисципліни учнів, виховання в них моральних якостей. На зборах класного колективу обговорюють актуальні, зрозумілі питання повсякденного життя (підготовка культурно-масового заходу, випуск журналу, підсумки навчання за чверть, семестр, рік та ін.), визначні історичні події, сучасні досягнення, моральні проблеми. Періодичність їх проведення залежить від конкретних умов діяльності класу.

Учнівське об’єднання тісно співпрацює з громадськими об’єднаннями міста. У організації дозвілля учнів учнівському самоврядуванню допомагають педагоги  філії ЦПР та ДТ «Умка», фахівці палацу культури Хімік. В організації спортивних змагань завжди у нагоді рекомендації працівників спортивного комплексу «Промінь» ти викладачів коледжу фізкультури та спорту. Тісна співпраця з спеціалістами  Служби у справах дітей та ювенільною превенцією  міста.

Учнівське самоврядування у гімназії потребує самостійності школярів, з другого боку – воно неможливе без удосконаленого педагогічного  керівництва.

Основними засобами вдосконалення педагогічної допомоги учнівському самоврядуванню є: забезпечення реальних прав та обов'язків органів самоврядування; підвищення довіри педагогів до рішень учнівського колективу, його органів самоврядування; кваліфікована, тактовна допомога; цілеспрямоване навчання учнів складній справі організації життя учнівського колективу, керівництва справами гімназії.

За кожним сектором педагогічна рада закріплює вчителів-консультантів, які постійно мають допомагати органам самоврядування, сприяти визначенню мети діяльності, плануванню роботи, вирішенню складних ситуацій, управлінських завдань. 

Педагог, що працює з підлітковими об'єднаннями, повинен пам'ятати, що: не можна підміняти підлітків там, де вони самі можуть справитися; необхідно мати витримку, терпіння і готовність підтримувати ідеї дітей, ініціативи, спиратися на них; важливо уміти поважати рішення дітей і допомагати їм їх реалізовувати; потрібно уникати прямого натиску, навіть тоді, коли думки і дії дітей здаються помилковими; старатися роз'яснювати, переконувати; навчитися бачити не тільки зовнішню сторону, явні прояви всіх і кожного, але й дізнаватися ціннісні уявлення, спонукальні мотиви, очікування, інтереси, настрої для створення умов самореалізації і саморозвитку підлітків.

В даному випадку дорослий виступає одночасно в ролі лідера дитячого співтовариства і педагога-професіонала.

Крім учителів гімназії, лідери співпрацюють з батьківським комітетом. У школі складено  тристоронню угоду між педагогічним колективом, батьківською громадою та радою учнівського самоврядування.  

Розвиток учнівського самоврядування, участь в якому розвиває відповідальність за шкільні справи, допомагає набути організаторських навичок, сприяє духовному зростанню, розвитку організаторських здібностей дітей.

Результатом діяльності учнівського парламенту став процес демократизації шкільного життя, створення позитивної, доброзичливої атмосфери в гімназії. Значно збільшилася кількість учнів, які активно працюють у самоврядних органах. Посади  членів учнівської ради стали надзвичайно престижними і часто учні, що їх посідають, мають якості формального і неформального лідера.

Результатом нашої роботи є зростання участі школярів у житті територіальної громади. Важливий принцип учнівського самоврядування: "Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо”.

Діяльність органів самоврядування в гімназії сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, процесу соціалізації учнів, більш ефективному входженню у доросле життя.

Гімназія  керується інтересами і потребами дітей, вона прагне стати улюбленим місцем, де учні не лише вчаться, а й живуть повноцінним і духовним життям. Через учнівське самоврядування відбувається і процес підготовки майбутніх активних громадян демократичної держави. Діти – учасники життя, а не сторонні спостерігачі. Вони радіють роботі і знаходять винахідливість у праці. Вони горять бажанням взяти на свої плечі важку справу. Вони наповнені вірою у життя. Педагогічний колектив організовує роботу так, щоб вихованці вчилися поважати один одного та дорослих, щоб панувала атмосфера доброзичливості та взаємодопомоги.

Без почуття впевненості у собі, власне немає особистості. Кожна людина повинна чітко знати свої можливості, здібності, чого вона може досягти. І коли є впевненість у своїх силах, легше подолати будь – які перешкоди і труднощі на своєму шляху, дитина не розгубиться у складній ситуації.

СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ПЕРВОЦВІТ"

Положення

про учнівське  самоврядування

ГІМНАЗІЇ№17

План роботи на 2023-2024 н.р.

ПЛАН РОБОТИ САМОВРЯДУВАННЯ 2022-2023.docx

Угода про співпрацю

05УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ.pdf

ПОЛОЖЕННЯ

про розподіл доручень

в Раді об’єднання

«ПЕРВОЦВІТ»

ОРІЄНТОВНЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНОГО КОНКУРСУ НА ЗВАННЯ

“ЗРАЗКОВИЙ КЛАС” ТА “НАЙКРАЩИЙ ЧЕРГОВИЙ КЛАС”