Правила поведінки для батьків та вчителів

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВЧИТЕЛЯ

(ПЕРЕДБАЧЕНІ НОРМАМИ МОРАЛІ)

Учитель має право:

 • на свободу совісті, інформації;

 • на вільне висловлювання власних поглядів і переконань відповідно до морально-етичних норм;

 • на захист фахової честі та гідності;

 • на підвищення кваліфікації;

Обов’язки вчителя (основні моральні якості вчителя)

 • Бути чесним порядним.

 • Уникати всього, що може зашкодити власному авторитетові.

 • Любити своїх учнів, сприяти їхньому інтелектуальному та моральному становленню, у кожному бачити особистість.

 • Об’єднувати суспільні інтереси з інтересами кожного, щоб турботи колективу стали особистими турботами кожного.

 • Бути гуманістом. (Гуманізм — ставлення до людини як до вищої цінності на землі.)

 • Щиро цікавитися справами іншої людини, бути доброзичливим, допомагати порадою, співчувати горю, визнавати право кожного на щастя.

 • Виховувати в собі доброту, чуйність, сердечність, ввічли­вість, шляхетність, делікатність, самовідданість, вимогливість до себе.

 • Любити батьківщину.

 • Доводити це результатами власної праці.

 • Мати почуття власної гідності. (Гідність учителя — шанування власних чеснот за поважного ставлення до чеснот навколиш­ніх).

 • Шанобливо ставитись до учнів, колег, батьків.

 • Дотримуватись моральних та етичних норм суспільства, свого колективу (Моральність — внутрішні та духовні якості, якими керу­ється людина, етичні норми; правила поведінки, обумовлені якостями. Мораль — моральні норми поведінки, стосунків, а також сама мо­раль).

 • Ефективно використовувати науковий потенціал для вирішення освітніх і виховних завдань.

 • Удосконалювати теоретичні знання та практичні навички пе­дагогічної майстерності, зокрема норм моралі.

Учитель не має права:

 • Принижувати честь і гідність учнів і колег.

 • Виявляти ненависть до учнів і колег.

 • Зневажати інші народи та культури.

 • Залучати дітей до праці, яка непередбачена загальноосвіт­німи програмами, навчальним планом і статутом школи.

 • Визначити навчальні навантаження, які перевищують норми, за­тверджені органами охорони здоров’я.

 • Зазіхати на гідність учителя, учня, батька. (Почуття власної гідності — визнання своїх позитивних якостей, скромність).

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ

Витяг з Закону України Про освіту

Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

2. Батьки здобувачів освіти мають право:

Ø захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

Ø звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

Ø обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

Ø брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

Ø завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

Ø брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

Ø отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

Ø подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

Ø вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

3. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

Ø виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

Ø сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

Ø поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

Ø дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

Ø формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

Ø настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

Ø формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

Ø виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

Ø дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

Ø сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

Ø виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

4. Держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу.

5. Інші права та обов’язки батьків здобувачів освіти можуть встановлюватися законодавством, установчими документами закладу освіти і договором про надання освітніх послуг (за наявності).